Forhandlingskartellets vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Samarbejdets navn er Forhandlingskartellet. Forhandlingskartellet forkortes FK.

Forhandlingskartellet har hjemsted i Københavns kommune.

§2 Formål

Det er Forhandlingskartellets formål indenfor sit område at koordinere, forhandle og indgå aftale om løn- og ansættelsesvilkår, der er fælles for organisationerne, således at de tilsluttede organisationer får størst mulig indflydelse på de forhandlings- og aftalemæssige forhold.

For at fremme formålet kan kartellet indgå i samarbejde med organisationer uden for kartellet.

§3 Opgave og forhandlingskompetence

Varetagelsen af forhandlinger om krav om generelle løn- og ansættelsesvilkår sker gennem Forhandlingskonstellationen K (FK-K) og Forhandlingsfællesskabet, hvor organisationerne er selvstændige medlemmer.

Forhandlingskartellet varetager forhandlingerne om fælles krav om løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelse, idet medlemsorganisationerne har delegeret sin forhandlings- og aftalekompetence til Forhandlingskartellet således:

Forhandlingskartellets bestyrelse træffer beslutning om, hvilke krav der fremsættes overfor henholdsvis KL og Danske Regioner (RLTN).

Krav omfattende alle organisationer
Organisationernes forhandlings- og aftalekompetence er delegeret til Forhandlingskartellet i forhold til de fælles krav, der er beskrevet. Det er Forhandlingskartellet, der forhandler fælles krav og underskriver fælles aftaler.

Krav omfattende flere organisationer
Organisationernes forhandlings- og aftalekompetence er delegeret til Forhandlingskartellet i forhold til de fælles krav, der er beskrevet, idet det samtidig er anført, hvilke organisationer kravene særskilt vedrører. Sådanne aftaler indskrives af Forhandlingskartellet og/eller de respektive organisationer.

Krav omfattende en organisation
En organisation har delegeret forhandlingskompetencen til Forhandlingskartellet i forhold til de krav, der er beskrevet. Organisationen har aftaleretten og underskriver aftalen, som enkeltorganisation.

I relation til en aftale- og overenskomstfornyelse indgås der for hver overenskomstperiode en forhandlingsaftale om de krav, som Forhandlingskartellet skal forhandle.

Bestyrelsen etablerer de fornødne forhandlingsdelegationer.

Forhandlingerne vedrørende specielle krav om løn- og ansættelsesvilkår varetages af den enkelte organisation med mindre andet aftales.

§4 Medlemskab

Som medlemmer optages organisationer, der har indgået eller er part i overenskomster eller aftaler (herunder for tjenestemænd) for medlemmer, der er ansat i:

– kommunerne
– regionerne
– selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra ovennævnte
– eller virksomheder, hvor ansatte er reguleret efter bestemmelser for ovennævnte.

Beslutning om optagelse af andre organisationer træffes af bestyrelsen efter ansøgning. Optagelse af en organisation forudsætter, at den ikke har udestående grænseproblemer med nogen medlemsorganisation.

§ 5 Bestyrelse

Forhandlingskartellet ledes af en bestyrelse. Hver organisation udpeger en repræsentant til bestyrelsen og kan herudover deltage med en observatør. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald kan organisationen lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Bestyrelsen er Forhandlingskartellets øverste myndighed og forestår den overordnede ledelse af Forhandlingskartellet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Valgperioden følger valgperioden til Forhandlingsfællesskabets bestyrelse og Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg.

Hver repræsentant har én stemme. Der påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at tilvejebringe mandat til stillingtagen i bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af organisationerne er til stede.

Stillingtagen sker så vidt muligt i enighed. Beslutninger træffes ellers ved simpelt flertal.

Stillingtagen til et forhandlingsresultat om fælles krav sker dog efter forholdstal, jfr. medlemstallet ved seneste kontingentindbetaling til Forhandlingskartellet.

§ 6 Sekretariatsgruppe

Med henblik på at forestå forberedelse og afvikling af møder nedsætter bestyrelsen en sekretariatsgruppe. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager i bestyrelsens møder og har taleret. Sekretariatsgruppen ledes af bestyrelsens sekretær.

§ 7 Økonomi

Bestyrelsen kan beslutte at opkræve et kontingent til dækning af udgifter i forbindelse med Forhandlingskartellets indsats. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af et forslag til budget eller på baggrund af indgået administrationsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) jf. nedenfor.

Den enkelte organisations samlede kontingent beregnes på baggrund af antal medlemmer, som organisationen er tilmeldt med i Forhandlingsfællesskabet pr. den 1. januar i samme år.

Den enkelte organisation hæfter kun for Forhandlingskartellets forpligtelser med sit indbetalte og forfaldne kontingent.

Der kan indgås en administrationsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation vedrørende konsulentbistand, regnskabsassistance og kontingent.

§ 8 Opsigelse

Medlemskab af Forhandlingskartellet kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. En udmeldt organisation har ikke krav på nogen del af erlagt kontingent eller på samarbejdets øvrige midler.

Opsigelse af medlemskabet af Forhandlingskartellet ændrer ikke ved organisationens forpligtelse til at overholde allerede indgåede overenskomster og aftaler. Sådanne overenskomster og aftaler, som Forhandlingskartellet har indgået kan alene opsiges med det varsel og til det tidspunkt, som fremgår af den indgåede aftale.

§ 9 Ændringer og opløsning

Til opløsning af Forhandlingskartellet og ændringer af dets vedtægter kræves tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Forslag til opløsning eller vedtægtsændringer skal varsles mindst 6 måneder før bestyrelsesmødet, hvor forslaget forelægges.

§ 10 Ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2019.

Følgende organisationer har tilsluttet sig vedtægt for Forhandlingskartellet

Dansk Formands Forening
Dansk Musiker Forbund
DSL – Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
Frederiksberg Kommunalforening
Gentofte Kommunalforening
HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræt-, kultur- og fritidssektoren
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Maskinmestrenes Forening