Aftaler indgået med Danske Regioner

Kompetenceudvikling

Maskinmestrenes Forening er med i Den Regionale Kompetencefond. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne, kan søge tilskud fra kompetencefonden. Se mere her

Lokal løndannelse

Fællesaftale om lokal løndannelse OK15

Forhandlingskartellet har sammen med andre organisationer indgået fællesaftale om lokal løndannelse ved OK15-forhandlingerne.
Fællesaftalen om lokal løndannelse

Aftale om gennemsnitsløngaranti

Her kan du læse hele aftalen, der er indgået mellem RLTN og Forhandlingskartellet

Forretningsorden for Paritetisk Nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående lokal løndannelse

Der er indgået Fællesaftale om Lokal løndannelse, hvorefter regionerne og organisationerne forhandler decentralt om lønforbedringer til det enkelte medlem. I tilfælde af uenighed rummer Fællesaftalen en procedure for afklaring, men afklares uenigheden ikke, kan visse sager forelægges det Paritetiske Nævn.

Det Paritetiske Nævn behandler sager, hvori der ikke har kunne opnås enighed efter en niveau 3-forhandling i Fællesaftalens bestemmelse om interessetvister.

Forretningsordenen beskriver blandt andet repræsentanter i nævnet, indkaldelse og mødested samt forberedelse, afvikling og løsning af sagen.

Her kan du læse forretningsordenen.

Arbejdstid

Arbejdstidsaftale

Forhandlingskartellet samt en række andre organisationer har sammen med Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgået Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet.
Arbejdstidsaftalen

Overenskomst og hovedaftale

Overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område

Maskinmestrene er omfattet af overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område indgået.

Hovedaftale

Her kan du læse hovedaftalen mellem Forhandlingskartellet og RLTN